FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

संगठन संरचना र दरबन्दी अनुरुपको कार्यविवरण

रोजगार सहायकको संक्षिप्त सूची सम्बन्धी सुचना

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको विवरण

आगामी आ.व ७९/८० का लागी बेरोजगार सुचिकरण सम्बन्धमा

शाखा तथा इकाइहरुको कार्यविवरण

गाउँ सभामा उपस्थिति को लागि आमन्त्रण सम्बन्धमा

अन्तिम लेखा परिक्षण

आलु पकेट क्षेत्रको साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा

Pages