FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

दोस्रो त्रैमासिक तलबभत्ता माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा सम्पुर्ण विद्यालयलाई सूचना

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट क्षेत्रको सम्झौता सम्बन्धी सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ताको संक्षिप्त सुची सम्बन्धमा

नदिजन्य पदार्थको उत्खन्न, संकलन, उपयोग तथा विक्री वितरणमा रोक सम्बन्धमा ।

गरीव घरको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

सेवा करारमा पदपुर्ति सम्बन्धी सुचना

व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रमको लागी सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन नं. ०७-२०७७/७८ ,कार्यालय सहयोगी पदको सि.नं. १ देखि ९ सम्मको  अन्तरवार्ता मिति २०७७/०७/१९ गते विहान ८.३०  र सि.नं. १० देखि १७ सम्मको  अन्तरवार्ता मिति २०७७/०७/२० गते विहान ८.३० मा काठेखोला गाउँपालिकाको कार्यालयमा हुने हुनाले जानकारी गराईन्छ।

विज्ञापन नं. ०६-२०७७/७८ ,अ.हे.व. पदको अन्तरवार्ता मिति २०७७/०७/१८ गते विहान ८.३० मा काठेखोला गाउँपालिकाको कार्यालयमा हुने हुनाले सम्बन्धीत सबैमा जानकारी गराईन्छ।

Pages