FAQs Complain Problems

समाचार

कागजातको शिर्सक प्रकार आर्थिक बर्ष दस्तावेज
काठेखोला गाउँपालिका को सहकारी ऐन, २०७४ को पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७९-८० PDF icon सहकारी संसोधन.pdf
काठेखोला गाउँपालिकाको स्थानिय स्वास्थ्य तथा सरसफाई विधेयक, २०७९ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७९-८० PDF icon स्वास्थ्य ऐन २०७९ P.pdf
काठेखोला गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका २०७८/७९ PDF icon काठेखोला गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
कोभिड १९ संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका २०७८/७९ PDF icon कोभिडबाट मृत्यू भएका व्तक्तिहरुलाइ राहत प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७८.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७४/७५ PDF icon गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७४/७५ PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (नमूना) latest (1).pdf
प्रारम्भिक वातवरणिय परिक्षण कार्यविधि. ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७७/७८ PDF icon प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८.pdf
कार्यवीधी पशुपालन अनुदान. ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७६/७७ PDF icon कार्यवीधी पशुपालन अनुदान.pdf
काठेखोलाको स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्य ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७६/७७ PDF icon काठेखोलाको स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
काठेखोला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७५/७६ PDF icon काठेखोला सहकारी ऐन.pdf

Pages