FAQs Complain Problems

समाचार

कागजातको शिर्सक प्रकार आर्थिक बर्ष दस्तावेज
काठेखोला गाउँपालिका स्तरीय कला, संस्कृति तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०७९ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७९-८० PDF icon कला संस्कृति तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड, २०७९ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७९-८० PDF icon Mapdanda 11012023.pdf
काठेखोला गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यबिधि (नियमित गर्ने ) ऐन २०७९ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७९-८० PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
काठेखोला गाउँपालिकाको कृषि विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७९ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७९-८० PDF icon Agriculture Act केजिपि P.pdf
काठेखोला गाउँपालिकाको स्थानिय शिक्षा ऐन २०७९ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७९-८० PDF icon Education Act P.pdf
काठेखोला गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७९-८० PDF icon काठेखोला गाउँपालिकाको आर्थीकp.pdf
काठेखोला गाउँकार्यपालिका बाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन – २०७९ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७९-८० PDF icon काठेखोला गाउँपालिकाको कर p.pdf
काठेखोला गाउँपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७९-८० PDF icon काठेखोला गाउँपालिकाको स्थानिय बजार ब्यवस्थापन ऐन-२०७९.pdf
काठेखोला गाउँपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७९ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७९-८० PDF icon काठेखोला गाउँपालिकाको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन-२०७९.pdf
काठेखोला गाउँपाललिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन २०७९ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७९-८० PDF icon तथ्याकं तथा अभिलेख P.pdf

Pages