FAQs Complain Problems

समाचार

कागजातको शिर्सक प्रकार आर्थिक बर्ष दस्तावेज
शिक्षा नियमावली ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७५/७६ PDF icon Kathekhola Shikshya Niyamawali 2075 Final.pdf
काठेखोला गाउँपालिका विनियोजन एेन ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७५/७६ PDF icon बिनियोजन एन.pdf
बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७४/७५ PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
काठेखोला गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता ,२०७४ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७५/७६ PDF icon काठेखोला गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता ,२०७४.pdf
काठेखोला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका ( कार्य सम्पादन ) नियमावली, २०७४ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७४/७५ PDF icon Gaunpalikako Karyasampadan Niyamawali.pdf
काठेखोला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका ( कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७४/७५ PDF icon Gaunpalika Karyabivajan Niyam-final 3.9 (1).pdf
आर्थिक एेन ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७५/७६ PDF icon आर्थिक ऐन.pdf