FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि छनौट भई सिफारिस भएका लाभग्हीहरुको सुची

2072 बैशाख 12 गतेको भूकम्प तथा त्यस पछीका पराकम्पनहरुवाट क्षति ग्रस्त निजी आवस भवन पनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने आवास अनुदानको लाभग्राही पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा संकलित भुकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लगत संकलन कार्क्रम अन्तर्गत संकलित तथायाङकह

दस्तावेज: 

Pages